Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”
– organizacja pozarządowa od 1999 roku

Siedziba : Katowice 40-129 ul. Misjonarzy Oblatów 24

 

tel. 32 203-78-32

Stowarzyszenie nasze powstało w 1999 roku jako organizacja pozarządowa. Do 2002 roku nasze działania były skierowane na doraźną pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Ograniczone środki finansowe w postaci składek członkowskich i drobnych darowizn , nie pozwalały na rozwinięcie szerszej działalności. Dopiero w roku 2002, kiedy Stowarzyszenie wygrało przetarg nieograniczony na prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach, Organizacja nasza mogła zacząć działać na szerszą skalę i „rozwinąć skrzydła”.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom zaspokojenie potrzeb bytowych, podstawowe świadczenia opiekuńcze, terapię zajęciową, pomoc psychologiczną, inne usługi dostosowane do zgłaszanych potrzeb, odpowiadające możliwościom organizacyjnym i finansowym Stowarzyszenia „OPOKA” oraz działania wspomagające polegające na umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich itp.

Zapewniamy pensjonariuszom codzienne posiłki w postaci śniadań i obiadów. Każdego dnia opiekujemy się rzeszą ok. 1000 seniorów w naszym mieście. Prowadzimy codzienne dożywianie kilkudziesięciu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i najbiedniejszych.

Współdziałamy ściśle z Wydziałem Polityki Społecznej Miasta Katowice, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, jesteśmy aktywnym członkiem Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych „KAFOS” w Katowicach. Nasze wypracowane środki finansowe i darowizny przeznaczamy na cele statutowe. W marcu 2017 roku Stowarzyszenie nasze zawarło z Miastem Katowice umowę o realizację zadania publicznego na prowadzenie na terenie Miasta pięciu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w okresie od 01 kwietnia 2017 – 31 grudnia 2020. Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Katowice.

Aktywnie bierzemy udział w różnego rodzaju działaniach, wnioskując o granty, dofinansowania i projekty obywatelskie. Szczegółowe informacje w sprawozdaniach finansowych i merytorycznych.

Zatrudniamy kadrę profesjonalistów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych ale także ludzi bez których nie sposób zrealizować podstawowych zadań – cały personel pomocniczy.

Dziś całe społeczeństwo odczuwa braki , wręcz zaniedbania społeczne w różnych warstwach życia. Niestety ludzie starsi stoją na czele tej grupy, powiększającej się z dnia na dzień. Prognozy są niestety pesymistyczne. Społeczeństwo nasze tak, jak w całej Europie starzeje się w bardzo szybkim tempie.

Pamiętajmy, że wszyscy będziemy kiedyś starzy. Choć wydaje się to w sile wieku tak odległe, że prawie nierealne. Ale starość i niepełnosprawność często przychodzą niepostrzeżenie.

Pomóżmy starszym i niepełnosprawnym – prosimy Was o to z całego serca.

Statut

Statut Katowickiego stowarzyszenia na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i oczekujących wsparcia „OPOKA”

Statut_Stowarzyszenia_OPOKA.pdfPobierz dokument

Nowe Projekty

 Od września 2017 roku realizujemy nowy projekt pod nazwą:

„Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego I etap”

. Naszym głównym celem jest poprawa sytuacji osób w wieku 60+. Chcemy to osiągnąć poprzez następujące działania:

  1. Senioralna Akademia Obywatelska

W ramach SOA planujemy:

a/ Trening umiejętności społecznych  mający na celu wzmocnienie motywacji i poczucia własnej wartości, inspirowanie do działania, pokazanie mocnych stron. A także: podnoszenie umiejętności interpersonalnych; zwiększenie motywacji; tolerancji i otwartości; asertywność; komunikacja.

b/ „Biorę sprawy w swoje ręce”- działanie lokalne. Tematyka to działalność na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat, projekty samopomocowe – jak przygotować i realizować.

c/ Realizacja miniprojektów – uczestnicy zrealizują 8 wcześniej opracowanych  miniprojektów na rzecz seniorów i/lub społeczności  lokalnej, o wartości ok. 650 zł. każdy.

2.Wizyty studyjne

Wizyty te, poprzez odwiedzanie interesujących miejsc, staną się inspiracją do podejmowania działań przez naszych seniorów

  1. Warsztaty: „Technologia nie taka straszna”

Celem warsztatów jest przełamanie oporu wśród seniorów w korzystaniu z nowych technologii. Tematyka: obsługa komputera, smartfona i tabletu; media społecznościowe, komunikatory, usługi i zakupy itd.

„Prawa i obowiązki seniora”

Seminarium z zakresu praw i obowiązków seniorów: np. prawa pacjenta, konsumenta.

Działania środowiskowe i samopomocowe

Działania skierowane do seniorów, ich rodzin i społeczności lokalnej- piknik integracyjny, wycieczka integracyjna, spotkanie Katowice moje miasto, Kulturalne Kato- wyjścia do kina, teatru, na koncerty itp

„Dbam o siebie i się rozwijam”

Seminarium na temat zdrowia, zajęcia ruchowe, warsztaty relaksacyjne, warsztaty manualne oraz zabiegi pielęgnacyjne.

„Dzień seniora”

W ramach zadania zaplanowano dwukrotną organizację  obchodów dnia seniora. Wydarzeniom tym  towarzyszyć będzie muzyka na żywo.

Na zajęcia zaprosimy docelowo cztery 10-osobowe grupy. Gwarantujemy przyjazne, dostosowane do wieku zajęcia w miłej atmosferze, zapewniamy w trakcie zajęć posiłki i słodki poczęstunek. Zapraszamy wszystkich chętnych – wystarczy mieć co najmniej 60 lat i mieszkać na Załężu. O szczegółach można porozmawiać z nami przez telefon – 795 49 80 73.

Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego” ma na celu aktywizację społeczną, edukacyjną i kulturalną osób w wieku senioralnym. Grupę docelową stanowi co najmniej 171 osób (115 kobiet/56 mężczyzn) w wieku 60+, zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020,  jako wymagające kompleksowego wsparcia. Projekt będzie realizowany zgodnie z ideą Organizowania Społeczności Lokalnej, w myśl której społeczność będzie traktowana całościowo z włączeniem otoczenia osób dotkniętych dysfunkcjami – w tym przypadku seniorów. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia procesu integracji osób w wieku senioralnym ze społecznością poprzez ofertę wsparcia ukierunkowaną na ich potrzeby, wzmacniającą ich aktywność społeczną oraz samodzielność.

 Projekt realizowany  jest  w okresie 01.09.2017 – 31.08.2020

 Projekt  jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „ARTERIA”, Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM” oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „DWÓJKA”.

Wartość projektu: 2 580 003,47 zł

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego : 2 451 003,30 zł

Więcej informacji o projekcie:

https://www.mops.katowice.pl/node/2270

Darowizny

Konto bankowe:

97 1050 1214 1000 0022 2168 3549

Darowizny 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

2012 –   8868,61 zł.

2013 – 10453,06 zł.

2014 – 12796,46 zł.

2015 –   5860,60 zł.

2016 –  8652,59 zł.

2017 – 9407,30 zł.

2018 – 6302,60 zł.

2019 – 7406,50 zł.

Inne darowizny finansowe od osób fizycznych i prawnych :

2015 – 29239,07 zł.

2016 – 30669,65 zł.

2017 –  27896,49 zł.

2018 –  21770,73 zł.

2019 – 21300,02 zł.

Zarząd

Jerzy Sitko
Wiceprezes
Barbara Ławrów
Członek zarządu
Katarzyna Loska-Szafrańska
Prezes
Kazimierz Witański
Skarbnik
Zofia Kastelik-Krzyżowska
Wiceprezes

Oddziały – Dzienne Domy Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6
Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 

kierownik : Barbara Ławrów
tel. 32 203 78 32
mail : opoka6@poczta.fm

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5
Katowice ul. Świdnicka 35 a

kierownik : Alicja Szyc
tel. 32 202 13 15
mail : opoka.ddps5@gmail.com

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7
Katowice ul. Gliwicka 74a

kierownik : Jerzy Sitko
tel. 32 250 15 34
mail : ddps7a@wp.pl

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3
Katowice ul. Tysiąclecia 45

kierownik : Michalina Giluk
tel. 32 254 06 93
mail : ddps33@wp.pl

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2
Katowice ul. Głogowska 23

kierownik : Marek Giebułtowicz
tel. 32 202 87 27
mail : ddps2@wp.pl