Klub Senior+ w Śródmieściu

Klub Senior+ prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPOKA w Katowicach przy ul. Słowackiego 27. Jest on elementem projektu realizowanego przez Miasto Katowice: „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) os priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na zajęcia w Klubie uczęszczać mogą seniorzy zamieszkujący dzielnicę Śródmieście.

Klub Senior + jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

W Klubie dla uczestników przewidziano opiekę i wsparcie animatora oraz wolontariuszy, drobny poczęstunek, a także szereg zajęć edukacyjnych i integracyjnych. Seniorzy mogą korzystać z zajęć ogólnorozwojowych, ruchowych, tanecznych, muzycznych, manualnych, zajęć jogi itp.

Prowadzone są zajęcia w ramach Akademii Umysłu – są to zajęcia pobudzające aktywność umysłową i przeciwdziałające problemom wynikającym z wieku,  ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację,

elastyczność myślenia, kreatywność. Organizowane są wycieczki oraz wyjścia do kina, filharmonii czy teatru. Realizowane są także miniprojekty i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, które przyczyniają się do integracji i aktywizacji środowiska senioralnego w Katowicach.